Kurs na suwnice – szansa na rozwój zawodowy

Suwnice to urządzenia transportu bliskiego, które są często wykorzystywane w halach przemysłowych, na bocznicach kolejowych, składowiskach oraz w stoczniach. Według przepisów obowiązujących w Polsce obsługą suwnic może zajmować się tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Operator suwnic to zawód dający szanse na lepszą pracę i wyższe zarobki.

Suwnice to urządzenia zaliczane do dźwignic. Służą one do poziomego lub pionowego przemieszczania ładunków, pracują w ruchu przerywanym, są wyposażone we wciągarki lub wciągniki przeznaczone do podnoszenia albo opuszczania ładunku. 

Wyróżniamy trzy podstawowe konstrukcje suwnic:

  • Suwnica pomostowa (natorowa) – zbudowana z kratownicowego pomostu umieszczonego na szynach, po którym przemieszcza się cięgnik.
  • Suwnica podwieszona – składa się najczęściej z jednej szyny. Ma modułową budowę, dzięki czemu może być dopasowana do miejsca montażu pod konstrukcją dachową.
  • Suwnica bramowa – zbudowana jest z pomostu zawieszonego na bocznych mostach. Urządzenie to może posiadać dwie lub więcej bram, które są wyposażone w podwozie kołowe albo szynowe.

Uprawnienia na suwnice – jak zdobyć?

Aby zostać operatorem suwnic, trzeba zapisać się na kurs na suwnice, a po jego zakończeniu należy zaliczyć egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W szkoleniu takim może uczestniczyć każdy, kto ukończył 18 lat, ma wykształcenie podstawowe i posiada zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywani tego zawodu. 

Kurs na suwnice składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Najpierw kursanci podczas wykładów poznają wiedzę teoretyczną. To informacje z zakresu budowy suwnic, przepisy UDT oraz BHP. Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z obowiązkami operatora suwnic. 

Część praktyczna kursu na suwnice to zajęcia, w czasie których kursanci uczą się umiejętności obsługi wybranego urządzenia. 

Ostatni obowiązek uczestników kursu to egzamin państwowy, który podobnie jak kurs składa z części teoretycznej i praktycznej. 

Uprawnienia na suwnicy a praca

Kurs na suwnice to nowy zawód i inwestycja w rozwój osobisty. Dzięki zdobyciu uprawnień na suwnice kursanci mają większe możliwości zdobycia pracy i otrzymywania wyższego wynagrodzenia. Dodatkowo certyfikat państwowy UDT daje możliwość pracy w zawodzie operatora nie tylko w Polsce, ale także za granicą. 

Kurs na suwnice daje nowe możliwości rozwoju i rozpoczęcia kariery zawodowej. . Zdobycie uprawnień na te urządzenia to lepsza praca i wyższe wynagrodzenie.